Erasmus+

Projekta mērķis ir attīstīt izglītojamo izpratni par vides problēmām un alternatīvo resursu izmantošanu, lai padarītu nākotni videi draudzīgāku.

Erasmus+ Latvijā izglītības un mācību jomā
Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās

2020./2021. mācību gads

Skolēnu motivācijas pilnveide – Google rīki un mobilās lietotnes
Identifikators
4120
Projekta nosaukums
Skolēnu motivācijas pilnveide – Google rīki un mobilās lietotnes
Plānotais finansējuma avots
ES – Eiropas Savienības fondi
Izmaksas
Projekta kopējais budžets: EUR 31 584.00
tai skaitā RD projekta budžeta daļa: EUR 31 584.00
RD līdzfinansējums: EUR 0.00
RD priekšfinansējums: EUR 6 317.00
Finansējošās programmas nosaukums: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” KA2 Stratēģiskās partnerības
Budžeta programmas kods

Atslēgvārdi
Google tools, Mobile apps
Par projektu atbildīgā iestāde
Rīgas 64. vidusskola
Par projektu atbildīgā persona
Jana Strautmane - jstrautmane@edu.riga.lv
Ārējā partnera nosaukums
Escola Profissional de Ciências Geográficas, Portugāle
Ārējā partnera kontaktpersona
Nuno Proenca – nuno.proenca@epcg.pt
Paredzamie projekta datumi
01.09.2020 - 31.08.2022 (24 mēneši)
Projekta partneri
- Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Superiore di Montenero, Itālija;
- Profesionalna gimnaziya po ikonomika "Aleko Konstantinov", Bulgārija;
- Samsun Garip-Zeycan Yidirim Fen Lisesi, Turcija.
Mērķa grupa
Jaunieši no 15 - 18 gadiem.
Esošās problēmas apraksts
Nepieciešams rosināt skolēnos interesi par mācībām, tādā veidā paaugstinot viņu rezultātus, kā arī veicināt starpkultūru komunikāciju starp cilvēkiem no dažādām tautībām un vidēm.
Skolēniem arvien vairāk jāizmanto mācībās dators un jāpierod vairāk mācīties patstāvīgi, tajā pašā laikā uzlabojot sniegumu un produktivitāti. Jaunās prasmes nepieciešams apgūt starptautiski, lai jauniešus iepazīstinātu ar dažādiem domāšanas veidiem, principiem un uzskatiem, palielinātu komunikācijas prasmes un valodas prasmes. Profesionālā līmenī nepieciešams uzlabot izpratni par citām Eiropas izglītības sistēmām, ES kolēģu izmantotajām stratēģijām un metodēm un palielināt savu līdzdalību visaptverošākā un interaktīva izglītībā.
Projekta mērķi
Uzlabot skolēnu motivāciju, iesaistīšanos un mācību sasniegumus un veicināt starpkultūru dialogu.
Projektā plānotās aktivitātes
Projekta laikā tiks īstenotas 5 mobilitātes, kurās tiks veidoti dažādu priekšmetu mācību digitālie palīgmateriāli.
- Portugālē: programmatūras izmantošana jautro nodarbību izstrādei, Paražas un tradīcijas;
- Itālijā: digitālo rīku izmantošana viktorīnu izveidošanai, Matemātika;
- Latvijā: tiešsaistes rīku izmantošana grāmatu piekabju veidošanai, Literatūra;
- Bulgārijā: digitālie rīki mākslas darbiem, Reliģijas studijas;
- Turcijā: digitālie rīki jautro nodarbību izveidei.
Paredzamie rezultāti
- Skolēni apguvuši patstāvīgās mācīšanās prasmes, tādā veidā paaugstinot skolēnu sniegumu vismaz par 40% no mērķa grupas;
- Uzlabots skolēnu potenciāls - digitalizācija, datorprasme, analītiskā un radošā domāšana, personiskās un sociālās prasmes, vismaz 30% skolēnu ir nostiprinājuši šo prasmi;
- Veicināta starpkultūru izpratne un pieņemšana, vismaz 60% skolēnu radusies lielāka izpratne par citām kultūrām;
- Uzlabotas angļu valodas komunikācijas prasmes;
- Uzlabota Eiropas pilsoņu vienotība.
Projekta attīstības stadija
tiek plānots
Projekta pievienojamie dokumenti
Nav pievienoti dokumenti
Projekta numurs
2020-1-PT01-KA229-078508_3
Projektu ievadīja
Spunde Ilze
Prioritātes


RD Pilsētas attīstības programmas uzdevumi no 27.05.2014.

1.3. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību


2019./2020. mācību gads

Erasmus + KA2  “Vides problēmu risinājumi un virzība uz ilgtspējīgu nākotni” Projekta Nr. 2019-1-DE03-KA229-059563-6
Identifikators
PVS ID 4020
Projekta nosaukums
Vides problēmu risinājumi un virzība uz ilgtspējīgu nākotni
Plānotais finansējuma avots
ES – Eiropas Savienības fondi
Izmaksas
Projekta kopējais budžets: EUR 30 193.00
tai skaitā RD projekta budžeta daļa: EUR 30 193.00
RD līdzfinansējums: EUR 0.00
RD priekšfinansējums: EUR 6 039.00
Finansējošās programmas nosaukums: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” KA2
Budžeta programmas kods

Atslēgvārdi
Apkārtējās vides problēmas, ilgtspējīga nākotne
Par projektu atbildīgā iestāde
Rīgas 64. vidusskola
Par projektu atbildīgā persona
Jana Strautmane - jstrautmane@edu.riga.lv
Ārējā partnera nosaukums
Norbert – Gymnasium Knechtsteden, Dormagen, Vācija
Ārējā partnera kontaktpersona
Nadine Neuwöhner - N.Neuwoehner@gmx.net
Paredzamie projekta datumi
01.09.2019 - 31.08.2021 (24 mēneši)
Projekta partneri
- 2IIS A-Ruiz, Itālija
- LICEUL BORSA, Rumānija
- Szkola Podstawowa im. sw. Jadwigi Krolowej w Stubnie, Polija
- Ingieråsen skole, Norvēģija
Mērķa grupa
Jaunieši vecumā no 12 līdz 15 gadiem
Esošās problēmas apraksts
Bibliskais stāstījums “Noasa šķirsts” par dzīvnieku sugu glābšanu kalpo par pamatu un metaforu starptautiskajai sadarbībai starp ES valstu skolām, lai piedalītos vides problēmu risināšanā. Cilvēki daudzās jomās neizturas atbildīgi pret zemi un vidi. Vides problēmas nezina robežas un ir nepieciešams sadarboties, lai kopīgi meklētu vides problēmu risinājumus.
Projekta mērķi
Attīstīt skolēnu izpratni par vides problēmām un alternatīvo resursu izmantošanu, lai padarītu nākotni videi draudzīgāku.
Projektā plānotās aktivitātes
- Apmaiņas vizītes 6 partnervalstīs, iesaistot kopā 150 skolēnus
- Skolēnu pētījumu veikšana par kukaiņu skaita samazināšanos, pārtikas atkritumu pārstrādi, ūdens piesārņojumu
- Praktisko aktivitāšu organizēšana, izmantojot grupas darbu, diskusijas u.c.
Paredzamie rezultāti
- Skolēni ieguvuši starptautiskās sadarbības pieredzi vides jautājumu risināšanā
- Skolēniem radusies interese par vides jautājumu risināšanu un uzlabojušās sekmes dabaszinību priekšmetā
- Pedagogi ieguvuši jaunus materiālus un metodes dabas zinību stundu organizēšanai


×