PuMPuRS

Rīgas 64. vidusskola 2021./2022. m.g. ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001) jeb PuMPuRS.

Projekta PuMPuRS ietvaros 2021./2022. mācību gadā tika sniegts atbalsts 1. - 4. klašu skolēniem. 

Pateicoties projekta ietvaros sniegtajām konsultācijām, skolēniem uzlabojās mācību sasniegumi, motivācija, paaugstinājās pašvērtējums. Nodarbības palīdzēja bērniem gūt pārliecību par savām spējām un paaugstināja pašapziņu, palielināja motivāciju mācīties. 

Individuālās konsultācijas mazināja attālinātā mācību procesa negatīvās sekas, ļāva diagnosticēt mācību tēmas, par kurām ir nepietiekamas zināšanas un mērķtiecīgi strādāt ar problēmām, lai sasniegtu iespējami labāko rezultātu.

Atbalstu skolēniem 2021./2022.m.g. sniedza 21 skolas pedagogs, strādājot individuāli pēc konkrētajam bērnam izveidota mācību plāna.

Vairāk par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001) iespējams uzzināt šeit http://www.pumpurs.lv

Teksts - Elga Kondratjeva

×