Dokumentācija

Rīgas 64. vidusskola 1.-9. klasēs realizē licencētu Vispārējo pamatizglītības programmu (kods 21011111), 10.-12. klasēs realizē licencētu Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011).

Skolas nolikums

20.04.2022. Izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā


25.08.2021. iekšējās kārtības noteikumi "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"


Iekšējie kārtības noteikumi

1.pielikums. Rīcības shēma, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas 

2.pielikums. Rīcības shēma, ja izglītības iestādē konstatē emocionālu, fizisku vardarbību starp izglītojamajiem

3.pielikums. Rīcības plāns, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību


Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

1. pielikums mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības noteikumiem


Atbalsta personāla komisijas reglaments

Kārtība, kādā tiek sniegti atbalsta pasākumi izglītojamiem (04.02.2021.)

Karjeras izglītības programma


Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība


Skolas bibliotēkas iekšējās kārtības noteikumi


Pašvērtējuma ziņojums (10.12.2021.)

Kārtība, kādā piešķir un izlieto līdzekļus izglītojamo ēdināšanai


Skolas vizuālā identitāte un tās lietošana (logotipa lietošanas vadlīnijas)


    ×