Dokumentācija

Rīgas 64. vidusskola 1. - 9. klasēs realizē licencētu Pamatizglītības programmu (kods 21011111),
10. - 12. klasēs realizē licencētu Vispārējās vidējās izglītības virziena programmu (kods 31016011).


SKOLAS PAMATDOKUMENTI

Skolas nolikums [19.10.2022.]

Attīstības plāns 2022./2023. – 2024./2025. mācību gadam [08.11.2022.]

Pašnovērtējuma ziņojums [14.10.2022.]

Pašnovērtējuma ziņojums [10.12.2021.]

Klases audzinātāja darba noteikumi un tiesības [11.10.2022.]

Izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā [20.04.2022.]

Audzināšanas darba virzieni 2022.-2025. gadam [21.11.2022.]


REGLAMENTI

Skolas padomes reglaments [12.10.2016.]

Atbalsta personāla komisijas reglaments [04.02.2021.]

Vecāku padomes reglaments [12.10.2016.]


UZVEDĪBAS NOTEIKUMI

Iekšējie kārtības noteikumi [07.10.2022.]

1.pielikums. Rīcības shēma, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas 

2.pielikums. Rīcības shēma, ja izglītības iestādē konstatē emocionālu, fizisku vardarbību starp izglītojamajiem

3.pielikums. Rīcības plāns, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas [19.10.2022.]

Sākumskolas sporta kompleksa publiskas izmantošanas noteikumi [28.11.2022.]

Iekšējās kārtības noteikumi "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu" [25.08.2021.]


IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PAR MĀCĪBU PROCESU

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība [09.09.2020.]

1. pielikums mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības noteikumiem


Kārtība, kādā tiek sniegti atbalsta pasākumi izglītojamiem [04.02.2021.]

Karjeras izglītības programma [2021.]


Skolas bibliotēkas iekšējās kārtības noteikumi [08.10.2018.]


CITI IEKŠĒJIE DOKUMENTI

Skolas vizuālā identitāte un tās lietošana (logotipa lietošanas vadlīnijas)


    ×