Valsts pārbaudes darbi 6., 9., 11. un 12. klasei

Valsts pārbaudes darbi 6. klasei

Diagnosticējošie darbi notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2021. gada 4. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa - 17. februārī

matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 25. februārī

dabaszinībās (rakstiski) - 2021. gada 4. martā


Valsts pārbaudes darbi, pabeidzot 9. klasi

Eksāmeni notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 19. maijā, mutvārdu daļa - 19. un 20. maijā

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 25. maijā, mutvārdu daļa - 25. un 26. maijā

matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 28. jūnijā

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 1. jūnijā

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - 2021. gada 7. jūnijā

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - 2021. gada 9. jūnijā

matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 11. jūnijā

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 17. jūnijā


Valsts pārbaudes darbi 11. klasei

fizikā - 2021. gada 15. aprīlī

ķīmijā - 2021. gada 15. aprīlī


Valsts pārbaudes darbi, pabeidzot 12. klasi

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 16. martā, mutvārdu daļa - 16., 17. un 18. martā

vācu valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2021. gada 17. martā

krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 18. martā, mutvārdu daļa - 18. un 19. martā

franču valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2021. gada 19. martā

latviešu valodā (rakstiski) - 2021. gada 18. maijā

matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 21. maijā

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā centralizētais eksāmens notiek:

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 24. maijā

bioloģijā (rakstiski) - 2021. gada 1. jūnijā

fizikā (rakstiski) - 2021. gada 28. maijā

ķīmijā (rakstiski) - 2021. gada 26. maijā

eksāmens notiek:

informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 3. jūnijā, praktiskā daļa - 3. un 4. jūnijā

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2021. gada 7. jūnijā

ekonomikā (rakstiski) - 2021. gada 9. jūnijā

Eksāmenu norises laiku mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet nav norādīti šo noteikumu 7. un 8. punktā un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2021. gada 17. maija līdz 18. jūnijam.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

izglītojamā pirmajā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2021. gada 14. jūnijā

latviešu valodā (rakstiski) - 2021. gada 16. jūnijā

matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 18. jūnijā

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 21. jūnijā

bioloģijā (rakstiski) - 2021. gada 28. jūnijā

fizikā (rakstiski) - 2021. gada 12. jūlijā

ķīmijā (rakstiski) - 2021. gada 30. jūnijā

informātikā (kombinēti) - 2021. gada 29. jūnijā

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2021. gada 5. jūlijā

ekonomikā (rakstiski) - 2021. gada 1. jūlijā

Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, vai izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajā laikā, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

×