Interešu izglītība

Interešu izglītības pulciņu mērķis - radīt apstākļus un nodrošināt iespējas audzēkņu pašizteikšanās un pašrealizācijas vajadzību apmierināšanai ārpusstundu nodarbībās, sekmējot radošas personības izaugsmes iespējas un nodrošināt skolas tradīciju izkopšanu, saglabāšanu un pilnveidošanu.

Satura ziņā esam centušies piedāvāt pēc iespējas daudzveidīgākas interešu izglītības programmas un domājuši par to, lai tiktu aptvertas visas klašu grupas un pēc iespējas vairāk skolēnu.


Interešu izglītības iesniegums 2023./2024.m.g. (pdf)

Interešu izglītības iesniegums 2023./2024.m.g. (word)

×