Skolotāju kursi, profesionālās kompetences pilnveide 2018./2019.m.g.

Jau otro mācību gadu piedalījāmies Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centra izsludinātajā projektu konkursā "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai". Šinī mācību gadā guvām atbalstu sava projekta “Kopības apziņa mūsdienīgā skolā” īstenošanai, kas sevī ietvēra vairākas aktivitātes, kas vērstas uz pedagogu profesionālo pilnveidi saskaņā ar skolas stratēģiskajiem mērķiem un vērtībām.

Visā mācību gada laikā projekta ietvaros notika pieci lieli semināri/meistarklases, lai uzlabot izglītības procesu skolā, pilnveidojot skolotāju prasmes un zināšanas saliedēt skolas kolektīvu un veidot kvalitatīvu sadarbību starp visām izglītības procesā iesaistītajām pusēm.

Lielo rudens lekciju iesākām ar LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošā pētnieka, postdoktoranta Manuela Fernandezsa lekciju “Zinātniski pētniecisks skatījums uz rakstura un emociju audzināšanu skolēnu dzīves mērķu sasniegšanā”, kuras laikā uzzinājām jaunāko informāciju par pētījumiem šajā jomā.

Skolēnu ziemas brīvlaikā vairākas dienas pavadījām teorētisko un praktisko nodarbību ciklā “Skolēnu patstāvīga mācīšanās: metodes un paņēmieni efektīva mācību procesa īstenošanai stundās”, kuru vadīja Ventspils 1.Valsts ģimnāzijas direktora vietnieks metodiskajā darbā Oskars Kaulēns. Nodarbības bija ļoti radošas, aizraujošas un jēgpilnas.

Nodarbību ciklu pie O.Kaulēna turpinājām martā, spītējot salam un aukstumam, devāmies uz Ventspils 1.Valsts ģimnāziju, lai pārliecinātos, kā teorija tiek īstenota realitātē. Paldies radošajam pasniedzējam un Ventspils kolēģiem par visu interesanto un nozīmīgo, ko guvām šajā pieredzes apmaiņas braucienā.

Savukārt martā pie mums viesojās izdevniecības “Lielvārds” valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts ar lekciju “Ceļā uz 4 dimensiju izglītību”.

Pēdējā meistarklasē “Radoša enerģija labsajūtas veicināšanai profesionālajā dzīvē”, kuru vadīja Mg.sc.sal., sertificēta drāmas terapeite un mūsu pašu kolēģe Anna Šteina valdīja viss radošākā atmosfēra, kuras laikā uzlādējāmies ar pozitīvisma devu vēl atlikušajam mācību gadam.

×