Karjeras projekts

No 2017. gada 25. septembra mūsu skola piedalās projektā - ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta īstenošanas laiks - 2016. gada 2. janvāra – 2020. gada 31. decembrim.
Pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.
Īstenotājs - Valsts izglītības attīstības aģentūra. Vairāk par projektu LASĪT ŠEIT.

Sadarbības partneri:
pašvaldības
profesionālās izglītības kompetences centri
Valsts izglītības satura centrs

Projekta mērķis:

1. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
2. Nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās.
3. Celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm.
4. Motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Par projekta realizāciju atbildīgi pedagogi karjeras konsultanti (PKK):

  • Inga Martuzāne 
  • Gunta Stūrmane
  • Iveta Stūrmane-Siļutina

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.”
Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

Atskats uz 2021./2022. mācību gadu karjeras atbalstā.

Galvenie virzieni: individuālo karjeras konsultāciju pieejamības nodrošināšana visiem izglītojamajiem un   karjeras atbalsta pasākumu un nodarbību organizēšana izglītojamajiem un vecākiem.
Projekta ietvaros skolā strādāja 3 PKK. Tika veikts metodiskais darbs -   veidoti  metodiskie materiāli - stundu plāni kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem  karjera vadības prasmju  integrēšanai  jaunajā  pilnveidotajā  mācību saturā. Izstrādāti stundu plāni, ieviešot pasaku metodi,  izmantojot pasaku grāmatu “52 patiesības. PAR tevi Par mani. Par dzīvi.”

2021./2022.  mācību gadā novadītas 217 individuālās karjeras konsultācijas 7.-12. klašu izglītojamajiem. Konsultēti 91 izglītojamie. Novadītas 282 nodarbības, kurās skartas dažādas tēmas:  kas ir karjera un kas nosaka veiksmi karjerā, pašizziņa -  spējas talanti, temperaments,  rakstura īpašības,  un kā tās ietekmē karjeras izvēli, mērķtiecība, gribu, varu, vajag, karjeras mērķi un kā tos sasniegt, mācību motivācija, kompetenču izglītība un izvēļu grozi vidusskolā, IKT tavai karjerai, Ēnu dienas ieguvumi un atziņas, jaunietis darba tirgū- nepieciešamās prasmes un kompetences. Izmantotas asociatīvās kārtis “Tava pasaule, paklājs ”Karjeras kompass.”
Sadarbībā ar mācību konsultatīvo centru EGO  PERFECTUS novadītas nodarbības  visās 10.-11. kasēs par tēmu “ Karjeras kodi: cilvēka rakstura un intelekta veidi.”
Izglītojamajiem regulāri notiek tikšanās ar skolas absolventiem par mērķu izvirzīšanu un realizēšanu dzīvē, par pieprasījumu darba tirgū, par to, ko gaida darba devējs. Pagājušajā gadā sar vidusskolēniem tikās skolas absolvente VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, absolventi K.Zakulis, K.Mežiels, T Priedols.

Skolai izveidojusies laba sadarbība ar starptautisko  konsultatīvo mācību centru “Kalba,”  kas informē izglītojamos par studiju iespējām ārzemēs  un reāli  palīdz nokārtot dokumentus ārzemju studijām.
Ir notikušas tikšanās ar Latvijas vadošo augstskolu vēstnešiem – LU, RTU, RSU, LNAA.
Izglītojamajiem tiek nodrošināta jaunākās informācijas pieejamība skolas karjeras stendā, e - klasē un skolas mājas lapā Karjeras sadaļā.
Tiek veikt arī izglītojamo vecāku izglītošanas darbs. Vecākiem tika  noorganizēts tiešsaistes vebinārs “Kā saprasties ar pusaudzi - cilvēka dabas un intelekta veidi. Vebināru vadīja EGO PERFECTUS koučs, karjeras konsultante Ilze Priekule - Ušacka. 9. klašu vecāki tiek informēti  par izvēļu grozu būtību un mūsu skolas piedāvātajiem groziem.
Izglītojamie piedalījās Karjeras nedēļas pasākumos, Ēnu dienās, Starptautiskajā  izglītības izstādē “Skola” Augstskolu atvērtajās durvju  dienās, “Seko studentam”, “Studenta kurpēs”, tiešsaistes tikšanās ar jomu speciālistiem.

Rezultāti: Pilnveidojusies izpratne par  karjeras vadības prasmēm, izglītojamajiem ir lielāks priekšstats par karjeras attīstību, izmantojot un attīstot savus resursus.
Vairojusies uzticība PKK.
Veicināta vecāku izpratne par viņu lomu  bērnu karjeras izvēles atbalstā.

Tālākās attīstības vajadzības:
Nodrošināt projekta ilgtspēju, apzinoties, ka karjeras izglītība nav vienreizēja darbība, bet tas ir nepārtraukts process.
Nodrošināt arī turpmāk karjeras atbalstu no 1. - 12. kasei.


Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.:
• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
• darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.


Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.:
• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā
• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana
• pasākumi izglītības iespēju izpētei
• pasākumi vecākiem bērnu karjeras attīstības atbalstam


Karjeras attīstības atbalsta galvenie akcenti 2019./2020.m.g.:
• KAA pasākumu satura kvalitātes nodrošināšana un kontrole
• jēgpilns, uz izglītojamo vērsts darbs
• projekta ilgtspējas nodrošināšana

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.:
• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana
• darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana
• pašvadības prasmju pilnveidošana

×