Nobeiguma pārbaudes darbu grafiks 2018./19.m.g. 1.sem.


Valsts pārbaudes darbi 6., 9., 11. un 12. klasei

Valsts pārbaudes darbi 6. klasei

Diagnosticējošie darbi notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2019. gada 7.janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa - 20. februārī

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 26. februārī

dabaszinībās (rakstiski) - 2019. gada 7. martā


Valsts pārbaudes darbi, pabeidzot 9. klasi

Eksāmeni notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 22. maijā, mutvārdu daļa - 22. un 23. maijā

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 29. maijā, mutvārdu daļa - 29. un 30. maijā

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 4. jūnijā

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 11. jūnijā

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - 2019. gada 17. jūnijā

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - 2019. gada 19. jūnijā

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 21. jūnijā

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 26. jūnijā


Valsts pārbaudes darbi 11. klasei

fizikā - 

ķīmijā - 


Valsts pārbaudes darbi, pabeidzot 12. klasi

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 12. martā, mutvārdu daļa - 12., 13. un 14. martā

vācu valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2019. gada 13. martā

krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 14. martā, mutvārdu daļa - 14. un 15. martā

franču valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2019. gada 15. martā

latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 21. maijā

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 24. maijā

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā centralizētais eksāmens notiek:

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 28. maijā

bioloģijā (rakstiski) - 2019. gada 5. jūnijā

fizikā (rakstiski) - 2019. gada 30. maijā

ķīmijā (rakstiski) - 2019. gada 7. jūnijā

eksāmens notiek:

informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 3. jūnijā, praktiskā daļa - 3. un 4. jūnijā

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2019. gada 10. jūnijā

ekonomikā (rakstiski) - 2019. gada 12. jūnijā

Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet nav norādīti šajos noteikumos un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2019. gada 20. maija līdz 21. jūnijam.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

izglītojamā pirmajā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2019. gada 17. jūnijā

latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 19. jūnijā

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 21. jūnijā

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 25. jūnijā

bioloģijā (rakstiski) - 2019. gada 27. jūnijā

fizikā (rakstiski) - 2019. gada 1. jūlijā

ķīmijā (rakstiski) - 2019. gada 3. jūlijā

informātikā (kombinēti) - 2019. gada 10. jūlijā

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2019. gada 12. jūlijā

ekonomikā (rakstiski) - 2019. gada 5. jūlijā

Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, vai izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajā laikā, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

×